0

(

ratings

)

18

students

Created by:

Profile Photo

Last updated:

May 26, 2022

Duration:

Unlimited Duration

FREE

This course includes:

Unlimited Duration

Badge on Completion

Certificate of completion

Unlimited Duration

Description

Mae dysgu ar-lein wedi datblygu’n gyflym ac fe’i gwelir bellach ym mhob maes addysg, o ysgolion i hyfforddi sgiliau.

Mae mwy o bobl nag erioed yn dysgu trwy gyrsiau ar-lein. Hyd yn oed pan addysgir ‘wyneb yn wyneb’ yn bennaf, mae adnoddau a rhyngweithio ar-lein wedi dod yn rhan allweddol o’r profiad dysgu.

Ond mae addysgu ar-lein yn wahanol. Os ydych yn gweithio ym maes addysg neu hyfforddiant ar unrhyw lefel, bydd angen i chi ddatblygu sgiliau a dealltwriaeth newydd i wneud y penderfyniadau iawn, manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd, a goresgyn heriau cyffredin.

Mae bron 20 mlynedd wedi mynd heibio ers i’r Brifysgol Agored dreialu ein cwrs cwbl ar-lein cyntaf gyda’n myfyrwyr. Rydym bellach yn arwain y ffordd yn fyd-eang o ran ymchwilio i addysg ar-lein a’i ddarparu. Yn y cwrs rhad ac am ddim hwn, rhannwn y wybodaeth sylfaenol y mae ei hangen i addysgu’n effeithiol ar-lein.

Yn Ewch â’ch addysgu ar-lein, byddwch yn clywed am brofiadau addysgwyr go iawn, yn cael eich cyflwyno i waith ymchwil blaengar, ac yn deall y syniadau a’r adnoddau sy’n ffurfio’r ffordd rydym yn addysgu ac yn dysgu ar-lein. Byddwch hefyd yn dysgu dulliau defnyddiol a fydd yn eich helpu i brofi’r syniadau newydd hyn yn eich ymarfer eich hun. Gallwch ddarllen y trawsgrifiad hyn yn Gymraeg.

Bydd cofrestru ar y cwrs yn rhoi cyfle i chi ennill bathodyn digidol Prifysgol Agored. Nid yw'r bathodynnau wedi'u hachredu gan y Brifysgol Agored ond maen nhw'n ffordd wych o ddangos eich diddordeb yn y pwnc a'ch ymrwymiad i'ch gyrfa, ac i ddarparu tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus.

Ar ôl i chi fewngofnodi, gallwch reoli'ch bathodynnau digidol ar-lein o My OpenLearn. Yn ogystal, gallwch lawrlwytho ac argraffu eich datganiad cyfranogi OpenLearn - sydd hefyd yn arddangos eich bathodyn Prifysgol Agored.

Byddai'r Brifysgol Agored wir yn gwerthfawrogi ychydig funudau o'ch amser i ddweud wrthym amdanoch chi'ch hun a'ch disgwyliadau ar gyfer y cwrs cyn i chi ddechrau, yn ein harolwg dewisol ar ddechrau cwrs  . Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs byddem hefyd yn gwerthfawrogi'ch adborth a'ch awgrymiadau ar gyfer gwella yn y dyfodol, yn ein harolwg dewisol ar ddiwedd y cwrs . Bydd cyfranogiad yn gwbl gyfrinachol, ac ni fyddwn yn trosglwyddo'ch manylion i eraill.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gymeradwyo gan y Swyddfa Safonau CPD  . Gellir ei ddefnyddio i ddarparu tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus ond nid yw'n ddysgu achrededig. Ni allwn ddarparu gwasanaethau dilysu dysgwyr ffurfiol ar gyfer cymryd rhan yn ein cyrsiau ar-lein agored, a ddarperir yn rhydd gan y Brifysgol Agored fel CPD hunangyfeiriedig.

Gall unrhyw un sy'n dymuno darparu tystiolaeth o'u cofrestriad ar y cwrs hwn wneud hynny trwy rannu eu Cofnod Gweithgaredd ar eu Proffil OpenLearn, sydd ar gael cyn cwblhau'r cwrs ac ennill y Datganiad Cyfranogiad.

Cwblhewch y cwrs hwn i dderbyn y bathodyn am ddim hwn gan y Brifysgol Agored! Gellir arddangos y bathodyn, ei rannu a'i lawrlwytho i nodi eich llwyddiant. Dyfernir y bathodyn am gwblhau'r cwrs a phasio'r cwisiau.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

 • Adnabod y gwahaniaethau rhwng addysgu ar-lein ac addysgu mewn amgylchedd wyneb yn wyneb.
 • Gwneud penderfyniadau gwybodus wrth ddewis adnoddau ac addysgeg newydd ar gyfer addysgu ar-lein.
 • Amlygu prif fuddion a heriau addysgu ar-lein.
 • Deall arferion newidiol ymarferwyr wrth iddynt ddefnyddio cyfleoedd ar-lein fel rhwydweithiau cymdeithasol ac adnoddau addysgol agored.
 • Deall sut i greu a gwerthuso dulliau o addysgu ar-lein sy’n briodol i chi.

Course Curriculum

 • Cyflwyniad a chanllawiau 00:20:00
 • Beth yw cwrs â bathodyn? 00:10:00
 • Sut i gael bathodyn 00:10:00
  • Cyflwyniad 00:15:00
  • Dulliau addysgu cydamserol ac anghydamserol 00:20:00
  • Myfyrdodau gan yr athro/athrawes 00:10:00
  • Defnyddio cyfleoedd addysgu ar-lein cydamserol ac anghydamserol 00:15:00
  • Rhyngweithio â myfyrwyr 00:15:00
  • Cymhelliad, cymorth a disgyblaeth 00:20:00
  • Datblygu sgiliau a hyder 00:15:00
  • Dysgu cyfunol 00:10:00
  • Ystafelloedd dosbarth gwrthdro 00:20:00
  • Anhysbysrwydd dysgwyr, sianeli cefn a rhyngweithio cymdeithasol 00:15:00
  • Crynodeb 00:10:00
  • Cyflwyniad 00:10:00
  • Egwyddorion addysgu ar-lein effeithiol 00:15:00
  • Crëwch amserlen 00:10:00
  • Rhowch wybodaeth i’r dysgwyr 00:10:00
  • Datblygwch ymdeimlad o gymuned 00:15:00
  • Gofynnwch am adborth 00:07:00
  • Cydnabyddwch amrywiaeth 00:10:00
  • Sut gall damcaniaethau addysgol fynd helpu i ewch â’ch addysgu ar-lein? 00:10:00
  • Ymddygiadaeth 00:07:00
  • Gwybyddoliaeth 00:10:00
  • Lluniadaeth 00:10:00
  • Cysylltiadaeth 00:20:00
  • Technolegau digidol ar gyfer addysgu ar-lein 00:15:00
  • Rheoli cwrs 00:10:00
  • Adnoddau creu cynnwys 00:10:00
  • Rhwydweithio ac adnoddau cydweithio 00:10:00
  • Gwella adnoddau a deunyddiau rydych eisoes yn eu defnyddio 00:10:00
  • Gwrthrychau dysgu 00:30:00
  • Crynodeb 00:10:00
  • Cyflwyniad 00:15:00
  • Technolegau ar gyfer creu cynnwys 00:07:00
  • Addasu ac ymestyn cyflwyniadau sleidiau 00:15:00
  • Sgrinledu 00:15:00
  • Recordiad fideo technoleg isel, cymhlethdod isel 00:15:00
  • Trin delweddau 00:15:00
  • Adnoddau rhyngweithiol bach sy’n cael effaith fawr 00:10:00
  • Adnoddau datblygu e-ddysgu 00:10:00
  • Platfformau Gwegynadledda 00:10:00
  • Ffrydiau RSS a chydgasglwyr 00:10:00
  • Canfod llên-ladrad 00:15:00
  • Personoli gydag adnoddau ar gyfer dysgu 00:15:00
  • Gwasanaethu cynulleidfaoedd amrywiol 00:20:00
  • Rhoi rheolaeth i’r dysgwyr 00:15:00
  • Technolegau ar gyfer cyfathrebu cymdeithasol 00:15:00
  • Technolegau cymdeithasol ar gyfer hyrwyddo cymuned 00:10:00
  • Technolegau cymdeithasol i wella presenoldeb 00:15:00
  • Delio â newid yn y sector technoleg 00:10:00
  • Sut i ddewis 00:10:00
  • Cysylltu deilliannau dysgu, gweithgareddau ac adnoddau 00:45:00
  • Crynodeb 00:10:00
  • Cyflwyniad 00:15:00
  • Buddion ymgysylltu â rhwydweithiau ar-lein 00:15:00
  • Rhannu syniadau 00:10:00
  • Datblygu partneriaethau a chymunedau 00:07:00
  • Rhannu gwybodaeth 00:05:00
  • Datblygiad proffesiynol 00:10:00
  • Creu cysylltiadau 00:45:00
  • Cymunedau ymarfer a thywydd rhwydwaith 00:10:00
  • Cymunedau ymarfer 00:15:00
  • Tywydd rhwydwaith 00:20:00
  • Datblygu eich rhwydweithiau 00:45:00
  • Crynodeb 00:10:00
  • Cyflwyniad 00:15:00
  • Adnoddau Addysgol Agored 00:10:00
  • Beth yw Adnoddau Addysgol Agored? 00:15:00
  • Pam y dylwn i fod â diddordeb mewn OER? 00:20:00
  • Gwerthuso adnoddau ar-lein o ran trwyddedu ac ansawdd 00:03:00
  • Hawlfraint a rôl trwyddedau Creative Commons 00:20:00
  • Gwerthuso adnoddau agored 00:15:00
  • Trwyddedu eich deunyddiau eich hun 00:15:00
  • Dod o hyd i adnoddau ar-lein 00:07:00
  • Storfeydd OER 00:50:00
  • Crynodeb 00:10:00
  • Cyflwyniad 00:15:00
  • Beth yw technoleg gynorthwyol? 00:15:00
  • Mathau o dechnoleg gynorthwyol 00:20:00
  • Gwneud eich deunyddiau ar-lein yn hygyrch 00:15:00
  • Sicrhau eglurder o ran llywio a golwg 00:30:00
  • Gwneud elfennau gweledol yn hygyrch 00:30:00
  • Gwneud elfennau clywedol yn hygyrch 00:10:00
  • Gwneud elfennau sy’n cael eu harddangos yn addasadwy 00:20:00
  • Sicrhau y gellir cwblhau tasgau heb fod angen deheurwydd dwylo neu graffter gweledol 00:10:00
  • Gwirio hygyrchedd deunyddiau 00:30:00
  • Fformatau amgen 00:30:00
  • Crynodeb 00:10:00
  • Cyflwyniad 00:10:00
  • Newid y dechnoleg neu’r addysgeg? 00:10:00
  • Ymwelwyr a Phreswylwyr 00:15:00
  • Dylunio dysgu 00:15:00
  • Gwireddu’r newid 00:15:00
  • Cyngor ac awgrymiadau da 00:25:00
  • Dadansoddi eich ymarfer a’r cwmpas ar gyfer newid 00:15:00
  • Crynodeb 00:07:00
  • Cyflwyniad 00:15:00
  • Dadansoddeg dysgu 00:30:00
  • Adborth a myfyrio 00:07:00
  • Ceisio adborth 00:10:00
  • Deall adborth 00:30:00
  • Myfyrio 00:10:00
  • Ymchwil weithredu 00:15:00
  • Adolygu, addasu, ailadrodd! 00:15:00
  • Casgliad 00:10:00
  • Rhowch eich barn i ni 00:10:00

About the instructor

4.8 4.8

Instructor Rating

14

Reviews

1068

Courses

42460

Students

Profile Photo
Open University UK