0

(

ratings

)

56

students

Created by:

Profile Photo

Last updated:

April 7, 2022

Duration:

Unlimited Duration

FREE

This course includes:

Unlimited Duration

Badge on Completion

Certificate of completion

Unlimited Duration

Description

Mae gofalu am oedolion yn gwrs rhagarweiniol i unrhyw un sydd â rôl ofalgar, naill ai'n daladwy neu'n ddi-dāl.

Mae'n adeiladu ar yr hyn yr ydych eisoes yn ei wybod i roi gwell dealltwriaeth i chi o'ch rôl fel gofalwr. Mae hefyd yn cefnogi'ch lles eich hun trwy roi syniadau a gwybodaeth i chi am ofalu amdanoch eich hun a delio â straen.

Cwblhewch y cwrs hwn i dderbyn y bathodyn am ddim hwn gan y Brifysgol Agored! Gellir arddangos y bathodyn, ei rannu a'i lawrlwytho i nodi eich llwyddiant. Dyfernir y bathodyn am gwblhau'r cwrs a phasio'r cwisiau.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

 • disgrifio rôl a chyfrifoldebau gofalwyr
 • nodi rhai o'r cysyniadau sylfaenol a fydd yn sicrhau dull o ofalu sy'n canolbwyntio ar y person
 • nodi gwahanol anghenion person sy'n derbyn gofal, yn ystod camau gwahanol o'i ofal
 • deall yr effaith y gall gofalu ei chael ar ofalwyr, a sut y gellir rheoli hyn
 • esbonio rhai o'r cyfrifoldebau cyfreithiol sy'n rhan o'r rôl ofalu.

Course Curriculum

 • Cyflwyniad a chanllawiau 00:10:00
 • Canllawiau ar gyfer defnyddio fformatau amgen 00:10:00
 • Strwythur y cwrs 00:15:00
 • Pam dylech chi astudio’r cwrs hwn? 00:10:00
 • Deilliannau dysgu 00:07:00
 • Cyn i chi ddechrau 00:10:00
 • Cydnabyddiaethau 00:07:00
  • Cyflwyniad 00:10:00
  • Canlyniadau Dysgu 00:03:00
  • Beth yw cyfathrebu? 00:03:00
  • Rhwystrau i gyfathrebu 00:10:00
  • Sut mae pethau’n mynd o chwith? 00:15:00
  • Datblygu eich sgiliau rhyngbersonol 00:05:00
  • Beth yw sgiliau rhyngbersonol? 00:20:00
  • Ydych chi’n gwrando neu’n aros i siarad? 00:10:00
  • Nid yw gwrando yr un fath â chlywed 00:10:00
  • A oes angen i ni fod yn wrandawyr gweithredol bob amser? 00:10:00
  • Ffyrdd o gyfathrebu’n well 00:10:00
  • Dementia 00:05:00
  • Pobl ag anableddau dysgu 00:10:00
  • Cofnodi ac adrodd 00:10:00
  • Cyfathrebu’n briodol yn y lle priodol 00:10:00
  • Iaith a chanfyddiad 00:10:00
  • Pwyntiau allweddol o Adran 1 00:10:00
  • Cwis Adran 1 00:10:00
  • Cyfeiriadau 00:10:00
  • Cydnabyddiaethau 00:15:00
  • Cyflwyniad 00:15:00
  • Canlyniadau dysgu 00:05:00
  • Terminoleg ac iechyd meddwl 00:10:00
  • Y model biomeddygol 00:10:00
  • Stigma a gwahaniaethu 00:10:00
  • Y fframwaith cyfreithiol 00:10:00
  • Mathau o broblemau iechyd meddwl 00:10:00
  • Anhwylderau hwyliau 00:10:00
  • Anhwylderau gorbryder 00:10:00
  • Seicosis 00:10:00
  • Dementia 00:10:00
  • Anhwylderau eraill 00:15:00
  • Cael problemau iechyd meddwl 00:20:00
  • Gofal a thriniaeth iechyd meddwl 00:10:00
  • Adferiad 00:10:00
  • Therapïau 00:10:00
  • Profiad gofalwyr 00:07:00
  • Cydberthnasau ac ymgysylltiad 00:03:00
  • Pwyntiau allweddol o Adran 2 00:15:00
  • Rhagor o wybodaeth (dewisol) 00:10:00
  • Cwis adran 2 00:15:00
  • Cyfeiriadau 00:10:00
  • Cydnabyddiaethau 00:15:00
  • Cyflwyniad 00:15:00
  • Canlyniadau Dysgu 00:03:00
  • Gofal lliniarol 00:10:00
  • Sicrhau’r ansawdd bywyd gorau posibl 00:15:00
  • Gofal lliniarol i blant 00:10:00
  • Gofal diwedd oes 00:10:00
  • Egwyddorion craidd cyffredin 00:20:00
  • Asesiad cyffredin cyfannol 00:10:00
  • Agosáu at farwolaeth 00:15:00
  • Cynlluniau gofal uwch 00:10:00
  • Arwyddion bod marwolaeth gerllaw 00:15:00
  • Pwyntiau allweddol o Adran 3 00:10:00
  • cwis adran 3 00:05:00
  • Cyfeiriadau 00:15:00
  • Cydnabyddiaethau 00:15:00
  • Cyflwyniad 00:15:00
  • Canlyniadau Dysgu 00:05:00
  • Galluedd meddyliol 00:10:00
  • Deddf Galluedd Meddyliol 2005 00:15:00
  • Asesu galluedd meddyliol 00:10:00
  • Capasiti meddyliol a gwneud penderfyniadau 00:10:00
  • Hyrwyddo annibyniaeth 00:15:00
  • Gofal neu gymorth – beth yw’r gwahaniaeth? 00:15:00
  • Pobl neu dechnoleg? 00:15:00
  • Mathau o dechnoleg gynorthwyol 00:10:00
  • Sut mae’r dechnoleg gynorthwyo yn gweithio? 00:10:00
  • Yr arfer lleiaf cyfyngol 00:15:00
  • Amddifadu o ryddid a chyfyngiadau 00:10:00
  • Chwilio am yr opsiwn lleiaf cyfyngol 00:10:00
  • Cynlluniau gofal brys 00:05:00
  • Pam mae angen cynllun gofal brys? 00:10:00
  • Llunio cynllun gofal brys 00:10:00
  • Pwyntiau allweddol o Adran 4 00:10:00
  • Rhagor o wybodaeth (dewisol) 00:03:00
  • Cwis Adran 4 00:10:00
  • Cyfeiriadau 00:10:00
  • Cydnabyddiaethau 00:10:00
  • Delweddau 00:10:00
  • Fideo 00:03:00
  • Cyflwyniad 00:15:00
  • Canlyniadau dysgu 00:05:00
  • Pam y mae eich lles mor bwysig 00:05:00
  • Beth yw lles? 00:05:00
  • Gwella lles meddwl 00:15:00
  • Gwella lles corfforol 00:15:00
  • Ymdopi â straen 00:05:00
  • Beth yw straen? 00:07:00
  • Sut rydych chi’n ymateb i straen? 00:15:00
  • Sut i reoli straen 00:10:00
  • Cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a ffiniau proffesiynol 00:10:00
  • Beth yw cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith? 00:10:00
  • Gofalwyr di-dâl 00:10:00
  • Gofal sy’n canolbwyntio ar y person a hunanreolaeth 00:15:00
  • Rhoi’r math cywir o gymorth 00:07:00
  • Dull gwahanol o gymorth 00:10:00
  • Ble i ddod o hyd i gymorth 00:10:00
  • Pwyntiau allweddol o Adran 5 00:10:00
  • Rhagor o wybodaeth (dewisol) 00:10:00
  • Cwis adran 5 00:10:00
  • Cyfeiriadau 00:15:00
  • Cydnabyddiaethau 00:15:00
  • Mynd a fy addysg ymhellach 00:07:00
  • Cymwysterau gradd Iechyd a Gofal Cymdeithasol 00:03:00
  • Cydnabyddiaethau 00:10:00

About the instructor

4.8 4.8

Instructor Rating

14

Reviews

1068

Courses

42460

Students

Profile Photo
Open University UK