0

(

ratings

)

31

students

Created by:

Profile Photo

Last updated:

May 10, 2022

Duration:

Unlimited Duration

FREE

This course includes:

Unlimited Duration

Badge on Completion

Certificate of completion

Unlimited Duration

Description

Ydych chi erioed wedi sylwi pa mor aml mae angen sgiliau mathemateg arnoch yn eich bywyd bob dydd? Mae’r cwrs hwn, sydd am ddim, yn gyflwyniad i Sgiliau Hanfodol Lefel 1 mewn mathemateg

Mae wedi ei ddylunio i’ch ysbrydoli chi i wella’ch sgiliau mathemateg ac i’ch helpu i gofio unrhyw feysydd a aeth yn angof.

Bydd gweithio trwy’r enghreifftiau a gweithgareddau rhyngweithiol y cwrs hwn yn eich helpu chi i redeg cartref neu symud ymlaen yn eich gyrfa, ymysg pethau eraill. Er mwyn cwblhau’r cwrs, bydd arnoch angen cyfrifiannell, llyfr nodiadau ac ysgrifbin.

Bydd cofrestru ar y cwrs hwn yn cynnig y cyfle ichi ennill bathodyn digidol y Brifysgol Agored. Mae’r bathodyn yn ffordd dda o ddangos eich diddordeb yn y pwnc. Bydd yr hyn a ddysgwch drwy gwblhau’r cwrs o fudd mawr os hoffech gofrestru am gymhwyster ffurfiol.

Pan fyddwch wedi cofrestru, gallwch reoli’ch bathodynnau digidol ar lein ar eich proffil OpenLearn. Hefyd, gallwch lawrlwytho ac argraffu eich Datganiad Cyfranogi OpenLearn, sydd hefyd yn dangos eich bathodyn.

Mae’r cwrs hwn wedi’i lunio fel rhan o Gronfa Dysgu Hyblyg  yr Adran Addysg, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru  a gyda chymorth caredig Dangoor Education , cangen addysgol The Exilarch’s Foundation.

Ysgrifennwyd y cwrs hwn, sydd am ddim, gan Kerry Lloyd, Frances Hughes a Tracy Mitchell yng Ngholeg Cambria, mewn partneriaeth ag Addysg Oedolion Cymru, Coleg Gwent, Grŵp Coleg Castell-nedd Port Talbot a’r Brifysgol Agored, ac mewn cydweithrediad ag Anna E. Crossland, Middlesborough College, gan ddefnyddio deunyddiau o eiddo’r Open School Trust Ltd (yn masnachu fel y National Extension College) ac mewn partneriaeth â’r Bedford College Group a West Herts College.

Cwblhewch y cwrs hwn i dderbyn y bathodyn am ddim hwn gan y Brifysgol Agored! Gellir arddangos y bathodyn, ei rannu a'i lawrlwytho i nodi eich llwyddiant. Dyfernir y bathodyn am gwblhau'r cwrs a phasio'r cwisiau.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

 • deall problemau ymarferol, nad yw rhai ohonynt yn arferol
 • adnabod y sgiliau mathemateg sydd eu hangen arnoch i fynd i'r afael â phroblem
 • defnyddio mathemateg mewn ffordd drefnus i ddod o hyd i'r datrysiad rydych yn ei geisio
 • defnyddio gweithdrefnau gwirio priodol ar bob cam
 • esbonio'r broses a ddefnyddioch i gael ateb a thynnu casgliadau syml ohoni.

Course Curriculum

 • Cyflwyniad a chanllawiau 00:20:00
 • Beth yw cwrs â bathodyn? 00:15:00
 • Sut i gael bathodyn 00:15:00
  • Cyflwyniad 00:15:00
  • Rhifau cyfan 00:15:00
  • Rhifau positif a gwerth lle 00:20:00
  • Rhifau â seroau 00:30:00
  • Ysgrifennu rhifau mawr 00:30:00
  • Rhifau negatif 00:25:00
  • Gweithio gyda rhifau cyfan 00:20:00
  • Adio a thynnu rhifau mawr 00:30:00
  • Lluosi 00:25:00
  • Lluosrifau a rhifau sgwâr 00:25:00
  • Dulliau lluosi 00:25:00
  • Division 00:15:00
  • Rhannu byr a rhannu hir 00:20:00
  • Nodyn ar y pedwar gweithrediad 00:20:00
  • Talgrynnu 00:25:00
  • Amcangyfrif atebion i gyfrifiadau 00:20:00
  • Ffracsiynau 00:30:00
  • Defnyddio ffracsiynau cywerth 00:30:00
  • Tynnu llun ffracsiynau 00:20:00
  • Symleiddio ffracsiynau 00:15:00
  • Ffracsiynau o symiau 00:25:00
  • Degolion 00:25:00
  • Brasamcanu â degolion 00:25:00
  • Talgrynnu arian 00:20:00
  • Cyfrifiadau yn defnyddio degolion 00:15:00
  • Lluosi 00:20:00
  • Rhannu 00:20:00
  • Problemau degol 00:20:00
  • Canrannau 00:30:00
  • Cynnydd a lleihad canrannol 00:25:00
  • Canfod canrannau gan ddefnyddio cyfrifiannell 00:15:00
  • Cywertheddoedd rhwng ffracsiynau, degolion a chanrannau 00:25:00
  • Cymarebau 00:20:00
  • Cyfrannedd 00:20:00
  • Fformiwlâu geiriau 00:20:00
  • Nodyn atgoffa: gwirio’ch gwaith 00:10:00
  • Cwis Sesiwn 1 00:10:00
  • Crynodeb o Sesiwn 1 00:15:00
  • Cyflwyniad 00:15:00
  • Defnyddio mesuriadau metrig: hyd 00:20:00
  • Offer mesur 00:15:00
  • Mesur yn gywir 00:15:00
  • Mesur mewn milimetrau a chentimetrau 00:40:00
  • Trosi unedau 00:15:00
  • Cyfrifo gan ddefnyddio unedau hyd metrig 00:25:00
  • Siartiau milltiredd 00:25:00
  • Adio pellteroedd 00:25:00
  • Defnyddio mesuriadau metrig: pwysau 00:25:00
  • Offer mesur 00:20:00
  • Pwyso pethau 00:20:00
  • Trosi unedau pwysau metrig 00:15:00
  • Cyfrifo gan ddefnyddio unedau pwysau metrig 00:20:00
  • Cynhwysedd 00:15:00
  • Offer mesur 00:15:00
  • Trosi unedau cynhwysedd metrig 00:15:00
  • Cyfrifo gan ddefnyddio unedau cynhwysedd metrig 00:20:00
  • Mesur tymheredd 00:10:00
  • Darllen tymereddau 00:20:00
  • Deall tymheredd 00:20:00
  • Amser 00:25:00
  • Cyfrifo gwahaniaeth amser 00:20:00
  • Cwis Sesiwn 2 00:03:00
  • Crynodeb o Sesiwn 2 00:05:00
  • Cyflwyniad 00:15:00
  • Polygonau 00:15:00
  • Onglau 00:10:00
  • Siapiau 2D a 3D 00:15:00
  • Siapiau 3D cyffredin 00:30:00
  • Cymesuredd 00:20:00
  • O gwmpas yr ymyl 00:25:00
  • Mesur perimedr siapiau afreolaidd 00:20:00
  • Arwynebedd 00:25:00
  • Cyfaint 00:30:00
  • Lluniadau wrth raddfa 00:20:00
  • Mapiau 00:20:00
  • Cwis diwedd y cwrs 00:03:00
  • Crynodeb o Sesiwn 3 00:10:00
  • Cyflwyniad 00:15:00
  • Casglu data 00:30:00
  • Trin data 00:15:00
  • Darllen tablau 01:00:00
  • Pictogramau 00:25:00
  • Siartiau cylch 00:45:00
  • Siartiau Bar 00:45:00
  • Graffiau llinell 00:45:00
  • Dewis y ffordd orau i gyflwyno’ch data 00:20:00
  • Cyfartaleddau 00:45:00
  • Canfod yr amrediad 00:25:00
  • Tebygolrwydd 00:20:00
  • Graddfeydd Tebygolrwydd 00:30:00
  • Cwis Sesiwn 4 00:03:00
  • Crynodeb o Sesiwn 4 00:10:00
  • Dod â phopeth ynghyd 00:15:00

About the instructor

4.8 4.8

Instructor Rating

14

Reviews

1068

Courses

42460

Students

Profile Photo
Open University UK