0

(

ratings

)

1

students

Created by:

Profile Photo

Last updated:

March 29, 2023

Duration:

Unlimited Duration

FREE

This course includes:

Unlimited Duration

Badge on Completion

Certificate of completion

Unlimited Duration

Description

Bydd y cwrs rhad ac am ddim hwn, Meddylfryd mentora (A mentoring mindset).

Yn cefnogi unrhyw un sy’n gweithio yn y byd addysg i ddatblygu dealltwriaeth am fentora athrawon ar ddechrau eu gyrfa yn effeithiol yn ystod addysg gychwynnol i athrawon ac yn syth ar ôl cymhwyso. Mae wedi’i ddylunio drwy dynnu ar brofiadau cydweithwyr system addysg Cymru. Mae’r negeseuon ynghylch egwyddorion mentora a hyfforddi effeithiol a’r rôl bwysig mae mentoriaid yn ei chwarae fel addysgwyr athrawon yng nghyd-destun ysgolion yn parhau’r un fath ar draws systemau addysg.

Bydd y cwrs yn gwella eich dealltwriaeth am rôl mentor o ran cefnogi athro ar ddechrau ei yrfa wrth iddo ddatblygu ymgyfarwyddiad parhaus ag egwyddorion addysgu a dysgu, a’u cyfnerthu, i allu ymarfer yn ymreolaethol. Archwilir hefyd mentora fel datblygiad proffesiynol, wrth i chi fyfyrio ar eich arferion addysgu ac arwain eich hunan.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

 • deall egwyddorion mentora effeithiol yn addysg gychwynnol i athrawon a rôl y mentor fel addysgwr athrawon mewn cyd-destun ysgol
 • deall bod mentora yn broses ddi-dor sydd hefyd yn cynnwys hyfforddi
 • rhoi damcaniaethau mentora a hyfforddi o fewn ymarfer athrawon ar waith wrth gefnogi athrawon ar ddechrau eu gyrfa
 • deall bod mentora yn gyfle ar gyfer dysg broffesiynol er mwyn datblygu ymarferion addysgu ac arwain personol.

Course Curriculum

 • Cyflwyniad Unlimited
 • Learning outcomes Unlimited
  • Cyflwyniad Unlimited
  • Deilliannau Dysgu Unlimited
  • Beth mae bod yn addysgwr i athro yn ysgolion yn ei olygu? Unlimited
  • Plethu’r ysgol a’r brifysgol Unlimited
  • Mentora effeithiol Unlimited
  • Cefnogi’ch athro ar ddechrau ei yrfa yn y camau cynnar Unlimited
  • Ystyriwch ba mor barod yw’r sawl yr ydych yn ei fentora i ymgysylltu â’r broses fentora Unlimited
  • Sefydlu ffocws ar ‘ddamcaniaethu ymarferol’ yn gynnar Unlimited
  • Canolbwyntio perthynas gadarnhaol gyda’r sawl yr ydych yn ei fentora Unlimited
  • Cefnogi ymarfer myfyriol yr athro ar ddechrau ei yrfa Unlimited
  • Mentora fel rôl ehangach Unlimited
  • Crynodeb Wythnos 1 Unlimited
  • Cyflwyniad Unlimited
  • Learning outcomes Unlimited
  • Datblygu gyda’r sawl yr ydych yn ei fentora – mentora fel proses ddi-dor Unlimited
  • Perthnasoedd mentora: twf fel mentor Unlimited
  • Damcaniaethau mentora Unlimited
  • Dysgu drwy fyfyrio Unlimited
  • Dysgu drwy brentisiaeth Unlimited
  • Dysgu fel caffael hunaniaeth broffesiynol mewn cymuned ymarfer Unlimited
  • Tair damcaniaeth fentora Unlimited
  • Dysg broffesiynol er datblygiad mentor Unlimited
  • Sut all mentoriaid ddefnyddio ymchwil? Unlimited
  • Crynodeb Wythnos 2 Unlimited
  • Cyflwyniad Unlimited
  • Learning outcomes Unlimited
  • Hyfforddi mewn ysgol Unlimited
  • Dulliau o hyfforddi Unlimited
  • Darparu heriau priodol Unlimited
  • Deialog hyfforddi Unlimited
  • Y gelfyddyd o wrando Unlimited
  • Strwythuro’r ddeialog Unlimited
  • Y model GROW Unlimited
  • Y model RESULTS Unlimited
  • Rôl asesu Unlimited
  • Crynodeb Wythnos 3 Unlimited
  • Cyflwyniad Unlimited
  • Learning outcomes Unlimited
  • Mentora strategol Unlimited
  • Mentora ar gamau gwahanol Unlimited
  • Egwyddorion mentora effeithiol Unlimited
  • Mentora: beth sydd ynddo i mi? Unlimited
  • Crynodeb Wythnos 4 Unlimited
  • Crynodeb o’r cwrs Unlimited

About the instructor

4.8 4.8

Instructor Rating

14

Reviews

1068

Courses

42460

Students

Profile Photo
Open University UK